May 28, 2017

BASI Pilates Instructor

BASI PILATES MALMO


BASI® gives you a special education taught by highly trained instructors. You get an internationally recognised certification as a Pilates instructor, which allows you to teach internationally.

Your training, observation hours and instructional practice can take place either in Limhamn Pilates in Malmo. This allows you to learn from from experienced and skilled teachers and get practical "hands on" knowledge.

BASI PILATES SCANDINAVIA


LIMHAMN PILATES IS HOSTING BASI EDUCATION IN 2018

To support your BASI® training at Limhamn Pilates we offer additional study packages. Our support ensures you gain the highest level of exposure and studio time to help you succeed in the BASI® Education.  

Limhamn Pilates also offers both BASI® and non BASI® workshops partnering with some exceptional educators.

Student Support

We look forward to guiding you towards greatness!


WHAT IS BASI®?
BASI® was founded in 1989 and has since been one of the world's leading organizations in the training of Pilates instructors. BASI® philosophy is to unite Joseph Pilate's original method in its pure form with the latest science. Rael Isacowitz, the founder and leader of BASI®, is internationally known as "teacher for teachers" and a recognized Pilates-based expert. With his extensive knowledge of dance, sports, yoga and Pilates, he teaches and lectures at universities, clinics and studies throughout the world. Rael has published a book and more articles, and has also developed the revolutionary Pilates Avalon Equipment together with Balanced Body.


WHATS ON OFFER ?

  • COMPREHENSIVE (MATWORK AND APPARATUS) INSTRUCTOR (CTTC) 41,152 SEK
  • MATWORK INSTRUCTOR (MTTC) 15,882 SEK

COMPREHENSIVE MATWORK & APPARATUS WORK QUALIFICATION

The complete Pilates Matwork and Apparatus Training CTTC ('The Method') is the flagship of the BASI® Training Program. It is created by professionals for professionals. CTTC is a demanding thorough education that includes studies in all Pilates apparatus.

The students are acquainted with the classical repertoire as well as the contemporary changes in functional movement science.

BASI® provides a solid and healthy foundation for teachers in all aspects of Pilates.

"On all BASI® courses we prepare the future generation of instructors to pass on the principle of mental and physical well-being in Joseph Pilate's spirit".

The course contains
- Comprehensive knowledge about Pilates Matwork and Pilates repertoire: Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Ladder Barrel, Step Barrel, Armchair, Ped-A-Pul and various small tools.

- Comprehensive knowledge of teaching the method based on BASI® Block System.

- Scientific studies on the human movement apparatus, anatomy and physiology.

- 5 exercise books with a total of more than 500 pages with descriptions and analyzes of the repertoire, the function and the use of the machines and their workbook.

Certification requirements
Upon completion of the following requirements, an internationally recognized certificate of successful completion of education is awarded.

- Attendance at all teaching modules

- Pass written and practical exam (incl. Teaching test) and a written homework assignment

- Observation (100 hours)

- Teaching practice (200 hours)

- Practice (200 hours)

(Recommended hours comply with international standards)

Price
The price of the course is 41,152SEK, and includes working material (all apparatus and course manuals).


MATWORK INSTRUCTOR (MTTC) 15,882 SEK

Rael Isacowitz regards Matwork as the crown jewel of the Pilates Method. It is the base of the BASI® system, and without Matwork there would be a large gap.

Due to its versatility and because it does not require special equipment, Matwork is the perfect Pilates form to offer in gyms, sports associations and sports teams. MTTC not only offers a deeper education in the Matwork exercises, but also an understanding of their versatile application. Because Matwork is the foundation that lays the foundation for the entire Pilates work, MTTC is also the perfect springboard for Comprehensive Teachers Training Course (CTTC).

The course contains
- Comprehensive knowledge of Pilates Matwork repertoire and understanding of the use of small tools

- Comprehensive knowledge of teaching method based on BASI® Block System

- Scientific studies on the human movement apparatus, anatomy and physiology

- An exercise book with descriptions and analyzes of the Matwork repertoire and a workbook

Certification requirements
When the following requirements are met, an internationally recognized certificate of successful completion of education is awarded.

- Attendance at all teaching modules

- Passed written and practical exam (incl. Teaching test)

- Observation hours - 15.

- Teaching practice hours -30.

- Own Practice hours - 60. 40 of these hours must be from participating in Matwork classes.

(The recommended hours comply with international standards)

Price
The price of the course is SEK 15,882.

The price includes working material
(1 exercise book and 1 matwork workbook)

Registration and information Natascha Eyber
Mobile: +49 / 160 678 5553
Tel .: +49 / 89 8399 9469
Fax: +49 / 89 8399 9468
natascha@basipilates.net
www.basipilates.dk

BASI PILATES SCANDINAVIA

HOST STUDIO and information

Limhamn Pilates - Faith Clements
Hyllie Sportcenter
Bollspelsvägen 3
Malmo 21625 
info@limhamnpilatesforening.se
www.limhamnpilatesforening.se

 +46 737 526000

REGISTRATION AND PAYMENT

Natascha Eyber
Mobile: +49 / 160 678 5553
Tel .: +49 / 89 8399 9469
Fax: +49 / 89 8399 9468
natascha@basipilates.net
www.basipilates.dk

Pilates Certifiering Sverige

VÄLKOMMEN TILL BASI® PILATES

BASI® Filosofi

BASI® har alltid varit trogen konsten, vetenskapen och särskilt till Joseph och Clara Pilates metod.

Ända sedan starten 1989, har BASI® varit en utbildningsorganisation som har satt som sitt mål att skapa en professionell standard genom denna metod. Vi har åtagit oss att utbilda lärare av högsta kaliber så att de kan upprätthålla och bevara gåvan från Pilates.

BASI® förkroppsligar integritet, klara mål, tydliga riktlinjer och tron på individens egen kraft, ord och begrepp som vi tar på stort allvar. Om Du vill gå denna tuffa, krävande och i slutänden givande väg, med andra ord vill uppnå detta mål - kommer BASI® att ge dig kunskapen om detta.

Rael Isacowitz är världsberömd som en “lärare för lärare”. Han har varit aktiv inom och utövat Pilates sedan 1978 och är internationellt erkänd som en ledande expert i metoden. Han bidrar regelbundet med fackartiklar och är en mycket efterfrågad lärare och föreläsare på Pilates forum runt om i världen.

Rael är född i Sydafrika och utbildad i Israel och England, har en “Bachelor of Education” examen och pedagogiska erfarenheter från Israels prestigefyllda Wingate Institute och en “Master of Arts” examen i dans från University of Surrey, i England.

Hans tidiga Pilateslärare inkluderar bland annat Alan Herdman och flera av “första generationen” Pilateslärare som är allmänt kända som “The Elders”. Rael står i tacksamhetsskuld till Kathy Grant, Ron Fletcher, Romana Kryzanowska, Eve Gentry och Lolita San Miguel, vars inspiration och vänskap har väglett hans karriär.

Rael är författaren av Pilates, den ultimata boken om metoden och officiella Pilates Anatomy (med Karen Cipplinger). Han har publicerat en rad arbetsböcker för huvuddelen av Pilates utrustningar, producerat Dvd:er och skapat Pilates Interactive, en banbrytande online-Pilates resurs.

Det kanske största framsteget inom Pilates utrustning sedan Joseph Pilates dagar, the AVALON System, utformat av Rael, tillför motstånd till utrustning som inte tidigare hade det och koreografiska möjligheter till de som hade.

Rael har suttit i styrelsen för Board of the Pilates method Alliance och har varit en drivande kraft i flera initiativ under de senaste 20 åren som förespråkar utbildningsnivåer inom Pilates världen. Med en gedigen bakgrund inom dans, sport, yoga och Pilates, tillför Rael enastående expertis och passion i sitt arbete som lärare.

Genom Rael’s outtröttliga ansträngningar har BASI Pilates, som det ofta kallas, utvecklats till en av världens främsta utbildningsorganisationer inom Pilates. Det är idag representerat i 20 länder och över 100 platser har en utvald fakultet med över 30 högt kvalificerade lärare.


Pilates Certification Sweden

WELCOME TO BASI® PILATES

BASI® Philosophy

BASI® has always been faithful to the art, science and especially to Joseph and Clara Pilate's method.

Ever since its inception in 1989, BASI® has been an educational organization that has set itself the goal of creating a professional standard through this method. We are committed to educating teachers of the highest caliber so that they can maintain and preserve the gift of Pilates.

BASI® embodies integrity, clear goals, clear guidelines and belief in the individual's own power, words and concepts that we take seriously. If you want to go this tough, demanding and ultimately rewarding way, in other words, want to achieve this goal - BASI® will give you the knowledge of this.

Rael Isacowitz is world famous as a "teacher for teachers". He has been active in and practiced Pilates since 1978 and is internationally recognized as a leading expert in the method. He regularly contributes with professional articles and is a highly sought-after teacher and lecturer at Pilates forums around the world.

Rael was born in South Africa and educated in Israel and England, holds a Bachelor of Education degree and educational experience from Israel's prestigious Wingate Institute and a Master of Arts degree in dance from the University of Surrey, England.

His early Pilates teacher includes, among others, Alan Herdman and several of the "first generation" Pilates teachers, commonly known as "The Elders". Rael is grateful to Kathy Grant, Ron Fletcher, Romana Kryzanowska, Eve Gentry and Lolita San Miguel, whose inspiration and friendship has guided his career.

Rael is the author of Pilates, the ultimate book of the method and official Pilates Anatomy (with Karen Cipplinger). He has published a series of workbooks for most of Pilate's equipment, produced DVDs and created Pilates Interactive, a groundbreaking online Pilates resource.

Perhaps the greatest advancement in Pilate's equipment since Joseph Pilate's days, the AVALON System, designed by Rael, adds resistance to unprecedented equipment and choreographic opportunities to those who had.

Rael has been in the Board of the Pilates Method Alliance Board and has been a driving force in several initiatives over the last 20 years advocating education levels in Pilates's world. With a solid background in dance, sports, yoga and Pilates, Rael adds outstanding expertise and passion in his work as a teacher.

Through Rael's unremitting efforts, BASI Pilates, as it is often called, has developed into one of the world's leading educational organizations in Pilates. It is currently represented in 20 countries and over 100 seats have a selected faculty with over 30 highly qualified teachers.