If you need to refrain from applying for a job or taking a job because of a medical treatment or rehabilitation, you can receive preventive sickness benefit. Treatment or rehabilitation should be aimed at preventing or shortening illness.

Can I receive preventive sickness benefit?

You can receive preventive sickness benefit if you:

 • have an increased risk of illness or illness that may affect your ability to work.
 • cannot seek or take a job that you will be involved in medical rehabilitation or treatment.
 • been prescribed a doctor's treatment.
 • is registered as a job seeker at the Employment Service.
 • is insured in Sweden.

How much do I get?

Preventable sickness benefit gives you just under 80 percent of your regular income.  You do not have a waiting deduction, and you get money from the first day you are away from work.

How do I apply?

First, you need to see a doctor who writes a statement with a treatment plan.The treatment plan must be approved by the Swedish Social Insurance Agency. Then you apply for the sickness benefit. This is how it works:

 1. Your doctor writes a statement with a treatment plan
 2. You apply for the Swedish Social Insurance Agency to approve the treatment plan

You can attach the medical advice and treatment plan digitally when you apply. If you have received them in paper form, you can take a picture with phones or scan them to be able to attach digitally.

The Swedish Social Insurance Agency sends a decision whether to treat plans is approval or not approval.

From the time your application to approve the treatment plan comes in, it usually takes 30 days to process your case. If we need more information, it may take longer.

 1. You apply for preventive sickness benefit

You can apply on an ongoing basis or when the entire treatment is complete.

When will the money arrive?

From the time your application for preventive sickness benefit comes in, it usually takes 30 days to handle your case. If we need more information, it may take longer. The payout does not have a fast date but will be done as soon as we finish the processing. You can see the actual payment 1 business day before the money arrives.

 

Om du behöver avstå från att söka arbete eller ta ett arbete på grund av en medicinsk behandling eller rehabilitering kan du få förebyggande sjukpenning. Behandlingen eller rehabiliteringen ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukdom.

Kan jag få förebyggande sjukpenning?

Du kan få förebyggande sjukpenning om du:

 • har en ökad sjukdomsrisk eller en sjukdom som riskerar att påverka din arbetsförmåga.
 • inte kan söka eller ta ett arbete eftersom du ska delta i medicinsk rehabilitering eller behandling.
 • blivit ordinerad behandlingen av en läkare.
 • är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • är försäkrad i Sverige.

Hur mycket får jag?

Förebyggande sjukpenning ger dig knappt 80 procent av din vanliga inkomst.

Du slipper karensavdrag, och får pengar från den första dagen som du är borta från arbetet.

Hur ansöker jag?

Först måste du träffa en läkare som skriver ett utlåtande med en behandlingsplan. Behandlingsplanen ska godkännas av Försäkringskassan. Sedan ansöker du om att få sjukpenningen utbetald. Så här går det till:

1. Din läkare skriver ett utlåtande med en behandlingsplan

2. Du ansöker om att Försäkringskassan ska godkänna behandlingsplanen

Du kan bifoga läkarutlåtandet och behandlingsplanen digitalt när du ansöker. Om du har fått dem i pappersform kan du ta en bild med telefonen eller skanna in dem för att kunna bifoga digitalt.

 

 Försäkringskassan skickar ett beslut om att behandlingsplanen är godkänd eller inte godkänd.

Från att din ansökan om att godkänna behandlingsplanen kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

4. Du ansöker om förebyggande sjukpenning

Du kan ansöka löpande eller när hela behandlingen är klar.

När kommer pengarna?

Från att din ansökan om förebyggande sjukpenning kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.